SKATEPARKS DE FORMIGÓ

SKATEPARKS A MIDA, CONSTRUÏTS IN SITU

Els skateparks de formigó habitualment es conceben i desenvolupen com a projectes integrals i personalitzats, adaptats tant a les necessitats urbanístiques com a les preferències dels patinadors de la població, amb qui ens agrada col·laborar.

Es construeixen directament en destí, el que ens permet d’adaptar-nos a l’entorn, inclús aprofitant moltes vegades el desnivell del terreny per configurar disseny del parc.

Podem intervenir en qualsevol de les fases d’un projecte, des del disseny del parc i la redacció del projecte fins l’execució de la construcció. També podem executar projectes realitzats por altres tècnics, o treballar en col·laboració, assessorant a arquitectes municipals o a d’altres per a la redacció de projectes d’skateparks.

INTEGRACIÓ AMB L'ENTORN

Els parcs de formigó s’adapten a tot tipus de terrenys, es poden dissenyar parcs de formes irregulars, es poden integrar desnivells, etc…

FORMES I TEXTURES DIVERSES

La construcció d’skateparks de formigó ens permet la creació de gran varietat de formes i textures convertint cada projecte en un parc singular.

CONSTRUIM AMB MITJANTS PROPIS

Fem servir mitjans de producció propis per a la construcció dels skateparks, fet que ens permet disposar de control en totes les fases de producció.

DESCARREGA’T INFORMACIÓ SOBRE EL NOSTRE SISTEMA

Catàleg d'skateparks de formigó

Document informatiu sobre el nostre sistema constructiu en formigó

DETALLS CONSTRUCTIUS

La construcció d’skateparks en formigó ens permet disposar de gran variabilitat i flexibilitat pel que fa a formes i acabats dels elements a incorporar.

Per exemple, les rampes poden ser massisses o volades, amb multitud d’angles d’inclinació, les corbes poden tenir radis variables, formes orgàniques, es poden combinar diferents materials per generar textures diferents que ofereixen sensacions diverses als usuaris, etc.

També incorporem elements metàl·lics tant per a protecció de cantells i vèrtexs com per al seu ús esportiu, perquè puguin ser patinats, com copings i baranes.

Pel que fa als acabats les possibilitats també són molt diverses: diferents colors que es poden aplicar en el formigó o pintant les zones no patinables, elements metàl·lics de diferents colors, textures diferents per rodar o grindar, etc.

COLORS…

BOWLS

RAMPES I QUARTERS

FUNBOXS, PIRÀMIDES, PLANTERS…

CAIXONS, BOXES, HUBBAS…

BARANES

EXEMPLES D’SKATEPARKS

MELIA

Área: 200 m2

20 x 10 m

PYRUS

Área: 450 m2

30 x 15 m

CEDRUS

Área: 500 m2

25 x 20 m

FAGUS

Área: 600 m2

30 x 20 m

SALIX

Área: 1000 m2

50 x 20 m

ALNUS

Área: 650 m2

30 x 25 m

ALNUS

Área: 2000 m2

50 x 40 m

COMO ES CONSTRUEIX UN SKATEPARK?

Fases en les què es divideix, de manera resumida, la construcció d’un skatepark de formigó construït in situ.

1. DESBROÇAMENT I MOVIMENT DE TERRES

1. DESBROÇAMENT I MOVIMENT DE TERRES

Es comença amb el desbrossament del terreny i el moviment de terres.

2. INICI DE LA FONAMENTACIÓ

2. INICI DE LA FONAMENTACIÓ

Formació de fonaments per a murs.

3. CONSTRUCCIÓ DE MURS

3. CONSTRUCCIÓ DE MURS

Fonamentació i formació dels murs que conformaran els volums del parc.

4. ENCOFRATS DE MURS

4. ENCOFRATS DE MURS

Es pot fer amb blocs de formigó o amb encofrats.

5. FORMACIÓ DELS VOLUMS

5. FORMACIÓ DELS VOLUMS

Es conformen els volums de les rampes i altres elements del parc.

6. INCORPORACIÓ DEL TOT-U

6. INCORPORACIÓ DEL TOT-U

Incorporació del tot-u i de la malla electrosoldada a les soleres.

7. FORMIGONAT DE SUPERFÍCIES

7. FORMIGONAT DE SUPERFÍCIES

Formigonat dels mòduls i polit manual.

8. GUNITAT DE SUPERFÍCIES

8. GUNITAT DE SUPERFÍCIES

En algunes parts es fa servir el formigó projectat (gunitat).

9. ESTESA DE FORMIGÓ EN SOLERES

9. ESTESA DE FORMIGÓ EN SOLERES

Formigonat de soleres.

10. ESTESA DE FORMIGÓ

10. ESTESA DE FORMIGÓ

Estesa i anivellament manual de formigó en soleres.

11. POLIT MECÀNIC

11. POLIT MECÀNIC

Polit de les parts planes de forma mecànica (helicòpter).

12. INSTAL·LACIÓ DE BARANES I CAIXONS

12. INSTAL·LACIÓ DE BARANES I CAIXONS

Incorporació d’elements sobre la solera. Baranes, hubbas, caixons, voreres, etc…

13. PARC ACABAT

13. PARC ACABAT

Parc acabat, llest per patinar!

14. INAUGURACIÓ

14. INAUGURACIÓ

Feina acabada, cal celebrar-ho convenientment!

× Contacta!